Teràpia visual

teràpia visual manresa

Especialistes en teràpia visual comportamental per nens i adults a Manresa

Amb la teràpia visual o entrenament visual podem corregir o millorar les habilitats funcionals o de percepció en nens o adults a Manresa.

Teràpia visual en adults

A partir d'aproximadament dels 40 anys, comencen les dificultats de visió d'a prop. La teràpia visual en adults pot retardar la presbícia, per evitar portar les ulleres d'a prop durant uns anys.

Teràpia visual per joves i nens

Fem el diagnòstic i el tractem dels problemes visuals que interfereixen durant el procés normal d'aprenentatge en edats més primerenques.

Com la teràpia visual del comportament pot ajudar al meu fill?

La gent està acostumada a escoltar que "un problema visual" és “no veure clar”, necessitar unes ulleres o lents per veure millor. Però no es redueix només a això. El camp de la visió és més ampli i hi ha determinats problemes de visió que no es tracten amb ulleres o lents.

La teràpia visual o entrenament visual és un tractament optomètric individualitzat on nosaltres, els optometristes comportamentals dissenyem un pla d'exercicis on utilitzem les tècniques i instruments més adequats per cada pacient.

L´objectiu de la teràpia visual és el de potenciar les diferents habilitats funcionals i de percepció del sistema visual.

EL 80% DE LA INFORMACIÓ QUE REBEN ELS NENS A AULA ENTRA PELS ULLS. Tenir una agudesa visual del 100%, no és garantia d'una bona visió. Tenir una bona visió és saber identificar, INTERPRETAR I comprendre el que VEIEM.

Té el teu fill bé les habilitats visuals funcionals?

1. Binocularitat: Habilitat per utilitzar els dos ulls simultàniament. La dolenta binocularitat provoca, visió doble, malestar visual, visió borrosa, mal de cap.

2. Canvis en enfocar: Habilitat per mirar ràpidament des de lluny-a prop i viceversa. Una mala flexibilitat comporta una visió borrosa momentània quan canviem de punt d'enfocament.

3. Visió perifèrica: Habilitat per ser conscient del que passa al voltant del nostre punt d'interès sense que interfereixi a la nostra atenció visual. Una mala visió perifèrica comporta contínues distraccions durant l'estudi.

4. Mobilitat ocular:Habilitat per moure els ulls amb velocitat correcta a l'hora de llegir i seguir els objectes en moviment. Els mals moviments impliquen dificultat a la lectura. La mobilitat ocular és indispensable durant l'esport.

5. Acomodament: Habilitat per enfocar correctament objectes des de lluny i d'a prop. La mala acomodació comporta visió borrosa i/o maldecaps..

6. Fixació: Habilitat per mantenir l'enfocament de manera còmoda i eficaç durant un temps determinat. Una mala fixació pot provocar distraccions continuades.

Té el teu fill bé les habilitats visuals perceptuals?

1. Discriminació visual: Habilitat per discriminar visualment semblances i diferències, diferenciar lletres o paraules similars. Les dificultats en aquesta àrea comporten confusió de paraules que comencen igual o que s'assemblen, ex. cosa-casa..

2. Memòria visual: Habilitat per recordar informació rebuda visualment íntegrament i de forma seqüencial. Les dificultats en la memòria visual comporten problemes a la lectura sil·làbica en global, faltes d'ortografia, dificultat per copiar de la pissarra.

3. Relació visuoespaial: Habilitat de comprendre els conceptes direccionals. Basada en l'esquema corporal, lateralitat i direccionalitat. Dificultats en aquestes àrees comporten confusió de lletres que es diferencien només per la seva orientació: bd, qp, un. Provoca inversions en llegir i/o escriure.

4. Constància de forma: Habilitat per percebre i reconèixer visualment una forma de manera independent de les variacions que pugui presentar, com la grandària, disposició de l'espai ... (una "A" majúscula té el mateix valor que una "a" en llet lligada). Les dificultats en aquesta àrea impliquen problemes per identificar lletres de diferent tipografia.

5. Figura i fons: Habilitat per diferenciar l'important de l'irrellevant. Dificultat en aquesta àrea, implica perdre el fil de l'argument de la lectura entre els detalls de la descripció.

6. Tancament visual: Habilitat per tenir una percepció final sense haver de tenir tots els detalls presents, captar la idea principal, conclusions vàlides amb informació suficient. Les dificultats en aquesta àrea causen problemes a l'hora de prendre decisions per no disposar mai de suficients dades: pobra comprensió lectora, dificultats a resoldre problemes matemàtics...

7. Coordinació: Habilitat per integrar tot el que veiem amb la part motora. Coordinació ull-mà. Les dificultats en aquesta àrea provoquen la dificultat per escriure en línia recta, dificultat per seguir un ritme, mala lletra, males còpies...

Teràpia de Moviments Rítmics

La Teràpia de Moviments Rítmics consta d'uns exercicis basats en els moviments que fan els bebès des que neixen.

El cervell dels bebès és immadur i és la part del tronc encefàlic, la que s'encarrega de les funcions més bàsiques, la que funciona correctament mentre la resta de les parts del cervell treballen solament en una mínima proporció. Cada minut a la vida d'un nounat es generen 4´7 milions de connexions noves. Aquest procés es dóna gràcies a l'estimulació que el bebè rep mitjançant dels diferents sentits, auditiu, tàctil, kinestèsic, visual... sent agafat, bressolat, tocat… però també mitjançant dels moviments que fa espontàniament. Tals moviments tenen un cert ordre, d'acord a un programa innat. D´aquesta manera el bebè aixecarà el seu cap, el pit, reptarà, gatejarà... És important que el bebè passi per totes les fases del desenvolupament doncs si no hi haurà una immaduresa neurològica, hi haurà una part del cervell que no s'haurà desenvolupat adequadament o que no haurà rebut la suficient estimulació..

La Teràpia de Moviments Rítmics TMR es basa en uns exercicis rítmics i suaus que es fan tant de forma activa com a passiva i que aconsegueixen millorar el to muscular o relaxar les tensions i espasticidades. Els moviments rítmics del bebè fan que les diferents parts del cervell es connectin aconseguint així una maduresa cerebral. Amb els exercicis hi ha una estimulació vestibular que incrementa el to dels músculs extensors el que propicia que el bebè augmenti el to muscular i pugui aixecar el cap i el seu tronc, per exemple.

Aquesta teràpia per si sola aconsegueix la integració dels reflexos però podem aconseguir la integració dels mateixos d'una manera més ràpida treballant amb exercicis isomètrics. És interessant poder treballar aquests exercicis amb els bebès doncs així farem una tasca preventiva, i ajudarem al bebè en el seu desenvolupament neurològic i motor..

Símptomes que poden donar els reflexos quan no estan integrats

 • Dislèxia i dificultats d´aprenentatge
 • Postures dolentes
 • Pobre coordinació mà-ull
 • Poc equilibri
 • Pobre coordinació
 • Problemes de lateralitat i moviments creuats
 • Postures dolentes a l´hora d´escriure
 • Enuresi i problemes per controlar esfínters
 • Problemes d´atenció i concentració
 • Problemes per aprendre a fer la tombarella, saltar a la pota coixa o muntar en bicicleta
 • Mareig per moviments
 • Problemes de comportament, molt introvertit i tímid o agresiu
 • Paraules entretallades, llenguatge pobre i tardà
 • Hipersensibilitat a la llum, al tacte, als estímuls visuals o kinestèsics
 • Mala lletra
 • Hiperactivitat
 • Es distrauen fàcilment
 • Impulsivitat
 • Problemes d´organització...

Realitzem dos tipus d'exàmens visuals

Un examen visual gratuït que serveix per determinar l'agudesa visual, la correcta graduació i el tipus de lents més adequades. La visita inclou el control i mesurament de la pressió intraocular.

Un examen visual optomètric més complex, que en aquest cas no és gratuït. Amb aquest estudi examinem la part funcional i motora del sistema visual. És un examen més extens, on a més a més, de prescriure una graduació, si és necessari fem diverses proves per determinar l'acomodació (enfocament d'a prop) la visió binocular (que els dos ulls mirin alhora), moviments oculars (capacitat per seguir objectes en moviment) visió 3D (percebre profunditat de l'espai), visió en color (distingir tota la gamma de colors), percepció visual (entendre, recordar i interpretar) i analitzar el desenvolupament motor (lateralització, coordinació ull-mà).

Una avaluació optomètrica completa és imprescindible per detectar qualsevol desequilibri o problema visual i poder actuar i plantejar el tractament més adequat que restableixi l'equilibri a la visió, ja sigui una prescripció òptica, prismàtica i/o programa de teràpia visual o bé, derivar al oftalmòleg davant la sospita de possibles estats patològics que puguin afectar al sistema visual.

Si sospites que el teu fill pot tenir problemes visuals, no dubtis a contactar amb Visual Òptica a Manresa. Realitzarem un estudi i proposarem un tractament adaptat a les seves necessitats..

 

Teràpia visual Manresa

Imatges de la teràpia visual en Visual Òptica Manresa